Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Popis

Čo vykonáva pracovná zdravotná služba ? - obhliadky pracoviska verejným zdravotníkom - hygienický audit pracovných podmienok - identifikácia pracovných faktorov - kategorizácia práce - vypracovanie odborného posudku - vypracovanie návrhu zoznamu zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskym prehliadkam vo vzťahu k práci - príprava podkladov pre lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - vypracovanie prevádzkového poriadku - návrh opatrení na zníženie alebo predchádzanie rizika - preškolenie zamestnancov s obsahom dokumentácie - pravidelná aktualizácia odborného posudku v zmysle zákona - sledovanie termínov, lehôt a legislatívnych zmien - zabezpečenie meraní a objektivizácie pracovných faktorov Táto služba predstavuje zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. U nás vykonáva zdravotný dohľad nad pracoviskom verejný zdravotník, ktorý sa špecializuje na výskum pracovných podmienok a má skúsenosti s rôznymi druhmi pracovísk od priemyselnej výroby až po zdravotnícke zariadenia. Naša PZS zabezpečuje tzv. nemedicínske služby v 1. a 2. kategórii práce, ale zabezpečujeme aj lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotník vykoná osobnú obhliadku pracoviska, posúdi pracovné podmienky a na základe posúdenia identifikuje zdravotné riziká z expozície pracovným faktorom, pripraví pre Vás písomný dokument o posúdení rizika, upozorní na prácu so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia zamestnancov a navrhne opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika na pracovisku. Okrem toho Vám poskytne poradenstvo a to najmä pri organizovaní práce a odpočinku zamestnancov, plánovaní zavedenia nových technológií a pracovných postupov. Zdravotný dohľad zahŕňa aj výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov, teda rôzne kurzy a školenia. Zákon ukladá povinnosť posúdiť riziká na pracovisku v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou všetkým zamestnávateľom bez výnimky, či už z výrobnej sféry alebo nevýrobnej, to platí aj pre spoločnosti vykonávajúce administratívnu alebo obchodnú činnosť. Túto povinnosť majú dokonca aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú len jednu osobu, pričom nerozhoduje druh pracovného pomeru (TPP aj dohoda o pracovnej činnosti). Fyzická osoba - podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je tak isto povinná si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia. Podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a nevykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie prác, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na špecifické riziká pri práci, zákon mu to však ako povinnosť neukladá. Pre viac informácii o našej spoločnosti navštívte stránky www.hworkpzs.sk

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP

Podnikateľ - neplatca DPH

hwork.pzs@gmail.com

Všetky služby