Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Popis

Na čo slúži prevádzkový poriadok ? Prevádzkový poriadok je písomný dokument, ktorý obsahuje súhrn ochranných opatrení a pracovných postupov na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Prevádzkový poriadok musia mať vypracované niektoré prevádzky, napríklad zariadenia starostlivosti o ľudské telo, stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia a tiež prevádzky, kde zamestnanci prichádzajú do styku s určitými pracovnými faktormi, napríklad s nebezpečnými chemickými látkami. Je dôležité, aby bol pre každý pracovný faktor na pracovisku zvlášť vypracovaný prevádzkový poriadok a aby Vaši zamestnanci boli s jeho obsahom preukázateľne oboznámení. Kto môže vypracovať prevádzkový poriadok ? Tento dokument si môže zamestnávateľ vypracovať aj sám. V niektorých prípadoch si ho môže vyžiadať na predloženie a schválenie príslušný orgán regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ten si prevádzkový poriadok preštuduje, skontroluje, či obsahuje predpísané náležitosti a v prípade potreby nariadi jeho doplnenie. Nakoľko vypracovanie dokumentu ako je prevádzkový poriadok je náročné a môže si vyžadovať istý čas a proces schvaľovania, je jednoduchšie si ho dať vypracovať na mieru pracovnej zdravotnej službe. Kto ho musí povinne vypracovať ? Prevádzkovatelia nasledovných zariadení a prevádzok musia povinne vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie vecne a miestne príslušnému úradu VZ: prevádzkovateľ prírodného aj umelého kúpaliska prevádzkovateľ pohrebných služieb, krematória a balzamovania prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (chata, hotel, penzión) prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia (fitness centrum, športová hala, multifunkčné ihrisko) prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetický salón, manikúra, sauna) prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež (detské jasle, materská škola, základná škola) zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení vibráciám zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení hluku zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení nebezpečným chemickým faktorom poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci (lekár, zubár) prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov) Pre viac informácii navštívte naše stránky www.hworkpzs.sk

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP

Podnikateľ - neplatca DPH

hwork.pzs@gmail.com

Všetky služby