Úradný prekladateľ francúzsky jazyk

Popis

Som profesionálnym prekladateľom francúzskeho jazyka. Pôsobím ako úradný (súdny) prekladateľ francúzskeho jazyka zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 971022. Mojím materinským jazykom je slovenčina, pracovným jazykom je francúzština. Najčastejšie vykonávam preklady dokumentov na úradné účely tak pre štátne organizácie ako i právnické a fyzické osoby (súdne rozhodnutie, policajná správa, trestné konanie, dožiadanie, rodný list, sobášny list, vysvedčenie, potvrdenie o návšteve školy, lekárska správa, technický preukaz, technická skúška zariadení, bankový výpis, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, rôzne zmluvy a podobne). Špecializujem sa na náročné odborné preklady z priemyslu (automobilový, strojársky, elektrotechnický a jadrový priemysel), energetiky, dopravy a logistiky.

Lokality dostupnosti

Bez lokalít

Recenzie

Službu ponúka

Ing. Jozef Majera

Osoba

jozef.majera@francuzstina.com

Všetky služby